Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkownikom niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, w celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

 

1.      Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym. 

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie ekitchen.pl (zwanej dalej: Serwis). Została stworzona i przyjęta przez TUTHLE GROUP LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, który to podmiot jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych (zwany dalej: Administrator) 

1.2.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym w celach:

1.2.1.   zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.2.2.   realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznego ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3.   rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4.   realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5.   statystycznych;

1.2.6.   kontaktowych i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

Poprzez zaznaczenie opcji dostępnej przy złożeniu zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o ofercie. Zaznaczenie opcji jest dobrowolne.

1.3.  Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 

2.     Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika 

2.1.  Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane jedynie w sposób aktywny.

2.1.1.       W celu złożenia zamówienia Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj się” dostępnej w lewym górnym rogu strony internetowej lub po kliknięciu opcji „Przejdź dalej” dostępnej na stronie koszyka lub na stronie logowania poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj się”.  Podczas procesu rejestracji Użytkownik podaje dane tj.: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, płeć. Do założenia konta użytkownika konieczne będzie podanie także loginu oraz hasła przy czym login musi być adresem poczty elektronicznej Użytkownika.  Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia.  Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.2.       Nasza strona internetowa umożliwia kontakt z Serwisem za pomocą formularza kontaktowego, telefonu oraz poczty elektronicznej. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów niezbędne jest podanie adresu e–mail. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6.

2.1.3.       Serwis umożliwia zapisanie się do newslettera dostępnego w prawym dolnym rogu strony internetowej. W celu zapisania się do newlettera niezbędne jest podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej. Powyższe dane wykorzystywane są jedynie w celu wysłania do Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.1.4.     Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny tutaj: Kontakt lub wysłać żądanie na adres poczty elektronicznejsklep@ekitchen.pl.

2.1.5.     Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować. Edycja danych następuje poprzez przejście na stronę profilu, a następnie wybór dostępnej tam opcji „Edytuj profil”.

2.1.6.     Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny pod adresem Kontakt lub wysłać żądanie na adres poczty elektronicznejsklep@ekitchen.pl. Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu oraz hasła do konta.

2.1.7.     Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie poprzez modyfikacje ustawień konta klienta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Przejdź do profilu”, a następnie kliknąć opcję „Wypisz się z newsletter’a”. Użytkownik może także zrezygnować poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem Kontakt lub wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznejsklep@ekitchen.pl. Użytkownik zostanie poproszony przed anulowaniem newslettera o weryfikację poprzez podanie loginu oraz hasła do konta.

 

3.     Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1.          Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o których mowa w ppkt 1.2.5..

3.2.          Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.3.          Rodzaje plików cookies:

W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:

  • .ASPXAUTH - stałe - jest niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

 

Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż:

⎯      pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

2.2.  Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

⎯      niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

⎯      każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

⎯      usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy sklep@ekitchen.pl  wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie z Serwisu. 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

 

3.     Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników.

Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL.

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

 

4.     Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w informacji przesłanej na adres mailowy..

 

5.     Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać wypełniając formularz kontaktowy na stronie Kontakt . Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.