Regulamin

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep eKitchen.pl - prowadzi sprzedaż towarów z zakresu akcesoriów gospodarstwa domowego oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy należący do Tuthle Group Limited spółka komandytowa pod adresem: ulica Szyszkowa 32, 02-285 Warszawa.

 

Sklep eKitchen.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie www.ekitchen.pl.

 

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego eKitchen.pl. Określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu eKitchen.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy eKitchen.pl dostępny pod adresem www.ekitchen.pl, prowadzony jest przez firmę Tuthle Group Limited spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 32. Numer NIP: 5342527380, REGON: 36533273600000 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000635033)

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem internetu.

5. Produkty - Wszystkie towary oferowane w sklepie eKitchen.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

6. Ceny- Wszystkie ceny podane na stronie internetowej eKitchen.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku, gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

7. Sprzedawca – Tuthle Group Limited spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000635033, numer NIP: 5342527380, REGON: 36533273600000, wysokość sumy komandytowej: 5000 złotych.

8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

9. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez stronę internetową www.ekitchen.pl.

10. Konto – przestrzeń w bazie danych serwisu zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

11. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronie www.ekitchen.pl/Polityka-prywatności-2.

 

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

12.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.ekitchen.pl wystawiane są paragony fiskalne i faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.

12.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie www.ekitchen.pl/Rejestracja. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment odebrania przesyłki z kupionym Towarem i załączoną fakturą (weryfikowany poprzez status przesyłki) lub odebranie Towaru w punkcie odbioru sklepu eKitchen.pl.

 

KONTO

13.1. Klient nie może dostarczać do strony www.ekitchen.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

13.2. Klient uzyskuje dostęp do konta Klienta po rejestracji.

13.3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia i login będący jednocześnie adresem e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

13.4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

13.5. Zamieszczone w ramach www.ekitchen.pl treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

13.6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka, przejście na stronę koszyka znajdującego się na stronie www.ekitchen.pl/Koszyk/Krok-1, wybranie ilości produktów, formy dostawy i płatności. Nastepnie po kliknięciu przycisku "Przejdź dalej" przechodzimy na stronę "Dane do zamówienia". Po uzupełnieniu danych dostawy i płatności klikamy przycisk "Przejdź dalej". Przechodzimy na stronę "Podsumowanie" gdzie po sprawdzeniu całego zamówienia klikamy "Zamawiam z obowiazkiem zapłaty". Po kliknięciu przycisku zamówienia zostaje złożone.  Aby złożyć ofertę wszystkie wcześniej złożone oferty przez Klienta muszą być opłacone.

 

ZAMÓWIENIA

14.1. Klient składa zamówienie poprzez dodanie odpowiednich dla siebie przedmiotów do koszyka i przejście na stronę koszyka znajdującego się na stronie www.ekitchen.pl/Koszyk/Krok-1. Na stronie koszyka możliwe jest wybranie ilości produktów, formy dostawy i płatności. Nastepnie po kliknięciu przycisku "Przejdź dalej" przechodzimy na stronę "Dane do zamówienia". Po uzupełnieniu danych dostawy i płatności klikamy przycisk "Przejdź dalej". Przechodzimy na stronę "Podsumowanie" gdzie po sprawdzeniu całego zamówienia klikamy "Zamawiam z obowiazkiem zapłaty". Po kliknięciu przycisku zamówienia zostaje złożone, a użytkownik stosownie do wybranej formy płatności zostaje przekierowany na formularz przelewu bankowego lub stronę przyjęcia zamówienia do realizacji.

14.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

14.3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).

14.4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

14.5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

14.6. Zamówienie w sklepie internetowym eKitchen.pl można złożyć za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego.

Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

14.7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 2 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00 – 17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

15.1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

15.2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

15.3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

15.4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

15.5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

PŁATNOŚCI

16.1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

16.2. Wybierając formę płatności PayPal, oraz realizację wysyłkową (kurier/poczta Polska), realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika, konta PayPal.

 

DOKUMENTY KSIĘGOWE

17.1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT, która jest dostarczana Klientowi internetowo lub wraz z Towarem.

17.2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

17.3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

17.4. Zgodnie z przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

DOSTAWA

18.1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

18.2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

18.3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania zamówienia.

18.4. Realizacja zamówienia w ciągu 24 godzin w dni robocze (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00 – 17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

18.5 Realizowanie wysyłki odbywa się w dni robocze (za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 16:00 – 18:00.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

19.1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

b) Odbiór zamówienia w lokalu (salonie).

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - postanowienia ogólne

20.1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

20.2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem www.ekitchen.pl, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 20.8 poniżej.

20.3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

20.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

20.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr __ do Regulaminu lub e-mailem.

20.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

20.7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

20.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

20.8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

21.1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

21.2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

21.2.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

21.3. Sprzedawca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

TOWAR MOŻNA REKLAMOWAĆ, JEŻELI:


22.1. Towar dotarł do klienta uszkodzony podczas transportu.

22.2. Na skutek pomyłki dostarczony został towar inny lub o znacząco innych cechach niż określone w ofercie lub zamówione przez nabywcę.

22.3. Podczas pierwszych oględzin/testu okazuje się, że przedmiot nie nadaje się do użytku na skutek usterki technicznej lub mechanicznej.  Więcej w 23.2

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

23.1. Towary oferowane w sklepie internetowym eKitchen.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu eKitchen.pl. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej. W innym przypadku produkty nie posiadające karty gwarancyjnej objęte są dwuletnim okresem reklamacji.

23.2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - TREŚCI I OPINIE

25.1. Klient oświadcza, że:

25.1.1 nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści zamieszczonych na stronie internetowej www.ekitchen.pl. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

25.1.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy strony internetowej www.ekitchen.pl, nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

25.1.3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

25.1.4. Klient, umieszczając w E-Sklepie www.ekitchen.pl Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją www.ekitchen.pl lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

25.1.5. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

NARUSZENIA

26.1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

26.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

27.1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

  • które destabilizowałyby pracę oraz  utrudniałyby dostęp sklepu internetowego www.ekitchen.pl,
  • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),
  • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

27.2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do konta sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

  • Klient korzysta ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu,
  • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

28.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

28.2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

28.2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);

28.2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

28.2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

28.2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

REKLAMACJE

29.1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego www.ekitchen.pl oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pomocą formularza reklamacji dostępnego na stronie Kontakt lub poprzez adres e-mail sklep@ekitchen.pl.

29.2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

29.3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

 

DANE OSOBOWE

30.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

30.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług internetowych oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

30.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

30.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności znajdującej się na stronie Polityka prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31.1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 01.01.2017r.

31.2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji sklepu internetowego eKitchen.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

31.3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w bazie sklepu internetowego eKitchen.pl zostanie usunięte.

31.4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi sklepu internetowego eKitchen.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

31.5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

31.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

31.7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

OPISY PRODUKTÓW

32.1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny eKitchen.pl.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

33.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

33.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.